Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2012

lewactwo
9983 7d78 500
Nie ma to jak nudny łikend
Tags: wykop
lewactwo
9883 7ec8 500
chołdys
Tags: wykop
lewactwo
9751 99ea 500
Tags: wykop
lewactwo
9488 3fd1
@m__b
Tags: wykop
lewactwo
9385 9615 500
Tags: wykop
lewactwo
9364 8c78
@Destr0
Tags: wykop
lewactwo
9321 d804
@enemydown
Tags: wykop
lewactwo
9295 ccc5 500
Tags: wykop
lewactwo

Normalsi - Nie ma mowy

Wiem, wiem czego chcesz, lecz nic nie zdarzy się, no cóż...
Ty jesteś ty, a ja tu w dwóch światach, wszystko mogę.
Wiem, kochasz mnie, nic tylko znowu spotkać się na dobre i na złe.
Spróbować jeszcze raz...

Zapomnieć – nie ma mowy,
Być razem – nie ma mowy,
Wyrzucić – nie da rady, bo w sercu Ciebie mam.

Czuję, czuję co jest, ktoś całkiem nowy tuli Cię do snu.
Miła do łez doprowadzasz mnie.
Jak nad gniazdem ptak moje myśli wkoło. Odnajdę kiedyś ją,
Miłość naszą...

Zapomnieć – nie ma mowy,
Być razem – nie ma mowy,
Wyrzucić – nie da rady, bo w sercu Ciebie mam.
Tags: muzyka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl